Novinky

18.11.2017 žaloba

 

 

 

                                                                       Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

                                                                       Drieňová 24

                                                                       826 03 Bratislava

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa …14.11.2017...................

 

 

Oznámenie Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) o možnom nedovolenom obmedzovaní hospodárskej súťaže zo strany niektorých poisťovní

 

 

Členovia občianskeho združenia UNAS hromadne poukazujú na skokové zvyšovanie cien poistného za povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel zo strany niektorých poisťovní.

 

Poisťovne Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, KOOPERATIVA a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova  4 Bratislava  816 23 a KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova  17, Bratislava  811 05 od roku 2016 zvýšili poistné za povinné zmluvné poistenie ťahačov zo sumy 500,- € na 1400,- € v roku 2017 a na rok 2018 oznámili výšku poistného na 1980,- €. Za dva roky tak ide o takmer 300%-né zvýšenie vyberaného základného poistného.

 

Jednotliví dopravcovia sa nedokážu dostať k relevantným informáciám a dôvodom takéhoto rapídneho zvýšenia povinných platieb za zákonné poistenie motorových vozidiel.

 

UNAS konštatuje, že takéto konanie poisťovní je schopné privodiť zhoršenie hospodárenia podstatnej časti autodopravcov na trhu vzhľadom na vysokú konkurenčnosť podnikateľského prostredia na tomto trhu a z toho vyplývajúcu nízku pružnosť cien za prepravu. V tejto súvislosti poukazujeme na majetkové a personálne prepojenie poisťovní KOPERATIVA a KOMUNÁLNA poisťovňa (obe sú členmi Vienna Insurance Group a obe majú od 30.6.2017  za predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Ing.  Vladimíra  Bakeša). Z uvedeného dôvodu existuje podozrenie z účelového spoločného konania.

 

Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z.z. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len ZOHS) je Úrad ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky na ochranu a podporu súťaže.

Podľa § 22 ods. 1 písm. b) ZOHS Úrad vykonáva prešetrovanie na účel zistenia, či je dôvod na začatie konania podľa tohto zákona.

Podľa § 25 ods. 1 a ods. 2 sa konanie začína z vlastného podnetu úradu alebo na návrh účastníka konania. Vo veci dohody obmedzujúcej súťaž, vo veci zneužívania dominantného postavenia a vo veci iných foriem nedovoleného obmedzovania súťaže sa začína konanie vždy z vlastného podnetu úradu. Úrad môže začať konanie z vlastného podnetu aj na základe písomného oznámenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Ak o to fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podala písomné oznámenie, požiada, úrad ju písomne upovedomí o ďalšom postupe v danej veci v lehote dvoch mesiacov odo dňa doručenia tejto žiadosti.

Podľa § 27 ods. 1 ZOHS sa treťou stranou na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je účastníkom konania, najmä spotrebiteľ, dodávateľ, odberateľ a konkurent účastníka konania.

Podľa § 27 ods. 3 ZOHS ak tretie strany písomne požiadajú o vyjadrenie sa k predmetu konania a preukážu záujem na veci, úrad ich bude o predmete konania informovať v primeranom rozsahu a určí im lehotu, v ktorej môžu vyjadriť svoje stanovisko.

 

            Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme, aby Protimonopolný úrad ako orgán zákonom určený preveril dôvodnosť a oprávnenosť postupu spomínaných troch poisťovní z hľadiska ochrany hospodárskej súťaže, a v prípade, ak zaháji z vlastného podnetu konanie v uvedenej veci, aby naše občianske združenie upovedomil o ďalšom postupe v danej veci v zákonom stanovenej lehote. Taktiež žiadame, aby sme ako tretia strana (združenie obhajujúce záujmy autodopravcov na Slovensku) boli informovaní o predmete prípadného konania tak, aby sme mohli k veci vypracovať svoje stanovisko.

 

            V prípade, ak toto podanie bude potrebné doplniť, resp. ak bude potrebné predložiť Úradu doklady, sme pripravení osloviť našich členov a Vami požadované podklady Vám v primeranej lehote zaslať.

 

S pozdravom

 

                                                                                                          -------------------------------

                                                                                                                      za UNAS

 

 

 

 

 

 

 

16.08.2017 Spravovani pohľadávok

Dobrý deň,

 

 dovoľte mi na úvod stručne predstaviť našu spoločnosť - s čím sa zaoberáme a aké služby Vám môžeme ponúknuť.

            Firma Cash Global Slovakia  s. r. o. sa zaoberá mimosúdnym vymáhaním vnútroštátnych a zahraničných pohľadávok. Na slovenskom trhu pôsobíme už 10 rokov.

 

Naša spoločnosť sa zameriava  hlavne na profesionalitu, diskrétnosť a rýchlosť.

 

Poskytujeme nasledujúce služby:

-   bezplatné a nezáväzné preverenie dlžníkov/klientov  pomocou našej aktuálnej internej databázy rozširujúcej sa od r.2005.

-   vymáhame pohľadávok od dlžníkov na území SR ako aj v zahraničí /províziu platíte až po vymožení pohľadávky/

-   poskytujeme možnosť zapožičania loga našej firmy – formou pečiatky

 

Všetky starosti a problémy s vymáhaním pohľadávok nechajte na našich profesionálne vyškolených kolegov.

 

V prípade ak Vás naša ponuka zaujala, budem od Vás potrebovať nasledujúce podklady:

-  názov  a adresa  spoločnosti dlžníka

-  IČO, IČ DPH

-  faktúra /dodací list, zmluva, objednávka/

-  iné súvisiace podklady

 

 

V prípade záujmu  sa môžeme dohodnúť na osobnom stretnutí.

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma prosím kontaktujte.

 

S pozdravom

 

 

Eva Řádová

Spravovanie pohľadávok

Cash Global Slovakia, s.r.o.

Mobil: +421 911 319 305

E-mail: sk@cash-global.com

Web: www.cash-global.com

07.07.2017 mýto


posielam Vám reakcie členov jednotlivých parlamentných strán  
týkajúcich sa mýta:


http://www.hlavnespravy.sk/unas-navrhuje-uzakonit-aby-sa-znacna-cast-z-myta-vratila-infrastruktury-pozname-stanovisko-parlamentnych-stran/1059248

06.06.2017 Hlané správy

http://www.hlavnespravy.sk/pretazene-kamiony-ministerstvo-dopravy-navrhne-vlastne-riesenie/1028560

01.06.2017 Návrch zákona

 

                                                                                  Ministerstvo dopravy, výstavby a 

                                                                                  regionálneho rozvoja

                                                                                  Slovenskej republiky

                                                                                  k rukám ministra

                                                                                  Námestie slobody č. 6

                                                                                  P.O.BOX 100

                                                                                  810 05 Bratislava

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa …...................

 

 

Návrh Únie autodopravcov Slovenska na riešenie problematiky nelegálnych nadmerných prepráv

 

            V súvislosti s pretrvávajúcim problémom nadmerných prepráv, ktoré výrazným spôsobom vplývajú na kvalitu najmä regionálnych ciest, predkladáme Vám nasledovnú analýzu súčasne platnej legislatívy vrátane návrhu na jej zmenu a doplnenie. Materiál sa len okrajovo dotýka aj nadrozmerných prepráv vzhľadom na to, že pri nadrozmerných prepravách nedochádza k trvalému poškodeniu ciest.

 

            V súčasnosti túto problematiku rieši priamo zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 6a písm. g), podľa ktorého je držiteľ vozidla povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovujú najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu vozidla podľa § 51.

            Následne v § 51 ods. 1 stanovuje, že pri preprave nákladu sa nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla ani najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla.

            Zákon č. 725/2004 Z.z. o o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 21 ods. 2 písm. m) stanovuje, že prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré svojimi rozmermi a hmotnosťami prekračuje najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné hmotnosti ustanovené nariadením vlády bez povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií. V ods. 6 tohto paragrafu potom odkazuje na právnu normu, ktorá stanovuje  najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné hmotnosti.

            Nariadenie vlády SR č. 349/2009 Z.z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav potom v Prílohe č. 1 ustanovuje podrobne najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné hmotnosti. Nariadenie tiež stanovuje 3%-nú toleranciu, ak je vozidlo nadmerne znečistené snehom, blatom a vodou.

 

            Pre prípad porušenia zákonom stanovených povinností je v legislatíve SR niekoľko noriem, ktoré postihujú tých, ktorí vedome, resp. z nedbanlivosti tieto povinnosti porušili, resp. ktorí za porušenie povinností objektívne zodpovedajú.

 

            Podľa § 137 ods. 2 písm. e) zákona č. 8/2009 Z.z. je použitie vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená, považované za porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

            Podľa § 138 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z.z. orgán Policajného zboru uloží pokutu do 3 500 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá bez vedomia vodiča vozidla alebo jeho prevádzkovateľa pri nakladaní tovaru prekročí najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla. Táto sankcia je teda určená výlučne odosielateľom.

            V § 139a ods. 9 zákona č. 8/2009 Z.z. sú potom určené sadzby pokút za prekročenie max. povolenej hmotnosti vozidla, ktoré sú ukladané držiteľovi vozidla, pričom pokuty sú ukladané v rozmedzí od 99,- € za prekročenie maximálnej hmotnosti do 10% po 798,- € za prekročenie max. hmotnosti o viac ako 35%.

            Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch potom ustanovuje priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. i), za ktorý je možné vodičovi uložiť pokutu podľa § 22 písm. c) od 150 – 800 € a zákaz činnosti do 3 rokov.

            Ďalšou zo sankcií je aj vyradenie vozidla prekračujúce najväčšie prípustné hmotnosti z premávky na pozemných komunikáciách podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 725/2004 Z.z., ktorá postihuje prevádzkovateľov, resp. držiteľov vozidiel tým, že až do odstránenia závady (= vyloženia zodpovedajúcej časti nákladu spôsobujúcej nadmernosť alebo nadrozmernosť) nemôžu vozidlo používať akýmkoľvek spôsobom.

            Držiteľ  je okrem vyššie uvedených sankcií následne povinný zaplatiť tzv. správny poplatok podľa položky č. 80 Prílohy č. 1 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch vo výške trojnásobku správneho poplatku podľa sadzobnka, ktorý by zaplatil pri podaní žiadosti o povolenie o nedmernú prepravu.

 

            Podľa platnej legislatívy je teda postihovaný vodič, ktorý je pristihnutý pri nepovolenej nadmernej preprave, pokiaľ nepreukáže, že o tom, že ide o nadmernú prepravu nevedel a ani sa nemal ako o nej dozvedieť (ide o výnimočné prípady podvodného konania odosielateľa, ktorý ho uvedie do omylu tým, že mu v dokladoch o náklade uvedie nesprávne údaje o hmotnosti nákladu).

 

            Podľa vyššieuvedených zákonných ustanovení je postihovaný aj držiteľ, resp. prevádzkovateľ vozidla, ktorým je v zásade vždy jedna a tá istá osoba a to pokutou, povinnosťou zaplatiť trojnásobok výšky správneho poplatku  a dočasným vyradením vozidla z cestnej premávky.

 

            Odosielateľ je sankcionovaný výnimočne a len vtedy, ak sa preukáže, že podvodným spôsobom (bez vedomia vodiča alebo prevádzkovateľa) naložili na vozidlo tovar o vyššej hmotnosti, ako je prípustné. Pretože vodič je vždy povinný si skontrolovať náklad (vrátane hmotnosti a jeho naloženia na ložnú plochu) a prevádzkovateľ ako podnikateľ koná vždy s odbornou starostlivosťou, jedná sa len o prípady, kedy je tovar opatrený chybným vážnym lístkom, resp. nesprávnym údajom o hmotnosti.

 

            V praxi sa len ojedinele vyskytujú prípady podvodného nakladania tovaru odosielateľom. Navyše aj v takom prípade je vždy pred orgánmi štátnej moci zodpovedný držiteľ (prevádzkovateľ) vozidla, ktorý je povinný zaplatiť sankcie a poplatky bez ohľadu na mieru zavinenia (objektívna zodpovednosť). Pri vodičovi je pri ukladaní sankcie podmienkou úmyselné zavinenie, resp. zavinenie z nedbanlivosti (teda všetky prípady okrem podvodu zo strany odosielateľa).

 

            Z podstaty veci vyplýva, že jediným subjektom pri zabezpečovaní prepravy tovarov, ktorý môže mať záujem na čo najväčšom množstve prepraveného tovaru na jednom vozidle je odosielateľ, ktorý tak šetrí náklady na prepravu. Vodič ako zamestnanec držiteľa vozidla má k preprave, najmä množstvu tovaru vzťah indiferentný, prípadne negatívny pri nadmernej preprave, pretože prípadné problémy s kontrolnými orgánmi pri zistení porušenia predpisov v prvom rade znáša sám. Držiteľ vozidla taktiež nemá primárny záujem na vykonávaní nadmerných prepráv, minimálne z dôvodov hrozby vysokých sankcií mnohonásobne prevyšujúcich profit z nadmernej prepravy, ale aj z dôvodu rýchlejšej amortizácie vozidla.

            Vzhľadom na vysokú konkurenciu v doprave však niektorí odosielatelia zneužívajú svoje postavenie a prednostne si objednávajú dopravu u tých dopravcov, ktorí sú z rôznych dôvodov (často existenčných) ochotní podstupovať riziko postihu. Týmto sú prepravcovia, ktorí chcú dodržiavať predpisy vytláčaní z trhu. Naopak, prepravcovia, ktorí pristúpili na podmienky odosielateľa a vykonávajú pravidelne nadmernú prepravu, sú stimulovaní finančne, aby si zabezpečili beztrestnosť, čím sa zvyšuje riziko korupcie u kontrolných orgánov.

 

            Zavedením zodpovednosti odosielateľov za každú nadmernú prepravu vykonanú bez povolenia by sa tieto nekalé praktiky v sektore dopravy mohli odstrániť.

 

            Z uvedeného dôvodu navrhujeme, aby bola prijatá legislatívna zmena § 138 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

„ b) odošle tovar na prepravu, pričom prekročí najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla.“

 

 

 

 

                                                                                                          -------------------------------

                                                                                                                                 za 

21.03.2017 Slobodný Vysielač

Záznam z relácie Slobodný Vysielač  Slovensko ohľadom Problémov autodopravcov. Účasť Skala Stanislav, Gunár Eugen. Moderuje Martin Bavolár https://soundcloud.com/slobodnyvysielac/konspiracny-byt-30-2017-03-02-kto-sa-boji-nazoru-verejnosti

19.03.2017 Novela zákona na STK

 

                                                                                  Ministerstvo dopravy, výstavby a 

                                                                                  regionálneho rozvoja

                                                                                  Slovenskej republiky

                                                                                  k rukám ministra

                                                                                  Námestie slobody č. 6

                                                                                  P.O.BOX 100

                                                                                  810 05 Bratislava

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 24.2.2017…...................

 

 

Návrh Únie autodopravcov Slovenska na zmenu zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Navrhujeme, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala novelu zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby neboli pokuty pre prevádzkovateľov vozidiel likvidačné a zbytočne tvrdé. V prípade urýchlenej nápravy by sa tak pokuty vyberali len v symbolickej výške pokrývajúcej administratívne náklady na správne konanie.

Preto navrhujeme aby sa :

1. § 107 ods. 1 za písm. c) doplnil o písm. d):

„nepodrobil motorové vozidlo podľa § 21ods.1písm.b) druhého bodu emisnej kontrole pravidelnej podľa § 68 ods.1; pokuta sa uloží za každé motorové vozidlo. Ak povinná osoba v lehote 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu podrobí vozidlo pravidelnej emisnej kontrole podľa § 68 ods. 1, zašle správnemu orgánu, ktorý platobný rozkaz vydal, kópiu protokolu o vykonaní emisnej kontroly a zároveň v rovnakej lehote zaplatí 33,- €, pokuta sa považuja za uhradenú v plnej výške. “

 

2. Ustanovenie § 107 ods. 2 písm. d) sa vypustí.

 

3. § 107 ods. 2 písmeno c) zmenilo nasledovne:

„nepodrobil motorové vozidlo podľa § 21 ods. 1 písm. b) prvého bodu pravidelnej  technickej kontrole podľa § 50 ods. 1; pokuta sa uloží za každé vozidlo. Ak povinná osoba v lehote 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu podrobí vozidlo pravidelnej technickej kontrole podľa § 50 ods. 1, zašle správnemu orgánu, ktorý platobný rozkaz vydal, kópiu protokolu o vykonaní technickej kontroly a uhradí 33,- € z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.“

 

Konania začaté pred účinnosťou tejto zmeny by sa dokončili podľa novej úpravy.

 

 

 

                                                                                                          -------------------------------

                                                                                                          

19.03.2017 UNAS
18.03.2017

 

 

                                                                                  Ministerstvo dopravy, výstavby a 

                                                                                  regionálneho rozvoja

                                                                                  Slovenskej republiky

                                                                                  k rukám ministra

                                                                                  Námestie slobody č. 6

                                                                                  P.O.BOX 100

                                                                                  810 05 Bratislava

                                                          

                                                                                 

 

 

V Banskej Bystrici dňa …13,3,2017...................

 

 

Návrh Únie autodopravcov Slovenska na zmenu niektorých zákonov a prijatie opatrení na odstránenie nezákonných postupov spoločnosti Sky Tool, a.s. pri poskytovaní komplexných služieb elektronického výberu mýta

 

Spoločnosť Sky Tool, a.s., Westend Square, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 500 734, ako zmluvný poskytovateľ komplexných služieb elektronického výberu mýta na Slovensku, účtuje v súlade s jeho obchodnými podmienkami uvedenými vo VOP platných od 1.1.2010 podľa čl. V, kapitoly V.5 bod 3 tzv. zmluvnú pokutu „vo výške obstarávacej ceny Palubnej jednotky zníženej o výšku zloženej Zábezpeky“. Podľa textu týchto VOP ide o tzv. „zmluvnú pokutu podľa sadzobníka poplatkov, ktorá je v súlade s Mýtnym poriadkom“.

 

Zákonom č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov  bola zrušená vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok, ktorá tento druh poplatkovej povinnosti určovala.

 

V súčasnosti platný mýtny poriadok ukladanie takýchto tzv. zmluvných pokút neupravuje. Zotrvávanie na tomto výbere pokút považujeme za protiprávne a svojvolné zneužitie práva. Spoločnosť Sky Tool, a.s. je monopolným poskytovateľom služieb. Dopravcovia nemajú možnosť namietať VOP stanovené touto spoločnosťou, napriek tomu, že sú v priamom rozpore so zákonom bez toho, aby neboli nepriamo sankcionovaní poskytovateľom služieb tým, že s nimi neuzavrie zmluvy. Bez plnej akceptácie týchto podmienok nemôže dopravca plniť svoje zmluvné záväzky.

 

Je neúnosné, aby zmluvný partner NDS, ktorá je správcom mýtneho systému na Slovensku, si svojvolne určoval iné, ako zákonom stanovené poplatky, nad rámec zákona skracoval obdobie platnosti zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest na šesť mesiacov (viď čl.III, kapitola III.3 bod 4 VOP spoločnosti Sky Tool, a.s.). Navyše sankcionovaním len slovenských autodopravcov týchto zásadným spôsobom diskriminuje  oproti dopravcom z iných krajín, od ktorých zmluvnú pokutu nevyberá, resp. nevyberá ju od všetkých (vzhľadom na zložitosť a náklady pri ich vymáhaní).

 

Obmedzovanie platnosti zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest je v rozpore s dobrými mravmi, ako aj obchodnými zvyklosťami. V iných krajinách s podobným systémom výberu poplatkov za užívanie ciest obdobie zmluvy, počas ktorého zákazník neprejde spoplatneným úsekom, nie je ohraničené a teda zákazníci nie sú nadmerne zaťažovaní sledovaním časového obdobia, ktoré pripadá na nepoužívanie spoplatnených úsekov. Regionálni dopravcovia, ktorí pri výkone svojej činnosti zo zákona musia mať palubnú jednotku, avšak počas šiestich mesiacov neprejdú celým spoplatneným úsekom sú znevýhodnení a často sú nútení platiť zmluvné pokuty, ktoré zákon nepozná. Ide o flagrantné zneužitie dominantného postavenia na trhu a obohacovanie sa na úkor autodopravcov.

 

Súhlasíme s tým, aby palubnú jednotku bol dopravca povinný pri ukončení používania vozidla vrátiť a v prípade, ak ju nevráti, bude postihnutý poplatkovou povinnosťou vo výške obstarávacej ceny palubnej jednotky podobne, ako pri jej strate alebo zničení.

 

Veríme, že sa našim podnetom budete zaoberať a zabezpečíte nápravu.

 

 S pozdravom

18.03.2017
18.03.2017

 

  ÚNIE AUTODOPRAVCOV

 

 

                                                                                  Ministerstvo dopravy, výstavby a 

                                                                                  regionálneho rozvoja

                                                                                  Slovenskej republiky

                                                                                  k rukám ministra

                                                                                  Námestie slobody č. 6

                                                                                  P.O.BOX 100

                                                                                  810 05 Bratislava

                                                          

                                                                                  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a                                                                                            rodiny SR

                                                                                  Špitálska 4, 6, 8

                                                                                  816 43 Bratislava

 

 

V Banskej Bystrici dňa …...................

 

 

Návrh Únie autodopravcov Slovenska na zmenu niektorých zákonov a prijatie opatrení na zjednodušenie administratívnych povinností vo vzťahu k ostatným štátom EÚ

 

Navrhujeme, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala novelu zákona č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

1. § 7 za ods. 4 doplniť ods. 5:

„Daňovník daň za každé vozidlo podliehajúce tejto dani zníži o preukázateľne zaplatené mýto za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií týmto vozidlom za predchádzajúci kalendárny rok, maximálne však o 30 % ročnej sadzby dane pripadajúcej na toto vozidlo upravenej o zníženia a zvýšenia podľa tohto zákona. 

 Ods. 5 až 8 v § 7 sa potom prečísľujú na ods. 6 až 9.“

 

Túto zmenu zákona navrhujeme zaviesť za účelom zníženia daňovej a poplatkovej záťaže autodopravcov v SR. Zákon o dani z motorových vozidiel aj zákon č. 474/2013 Z.z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií sleduje výber prostriedkov do rozpočtov orgánov verejnej moci, ktoré by mali byť použité na opravu a výstavbu pozemných komunikácií. Ide o takmer identické určenie prostriedkov vyberaných štátom. Táto zmena by mala čiastočný negatívny dopad na rozpočtové príjmy územnej samosprávy, avšak zároveň budú týmto opatrením podporení miestni podnikatelia, ktorí v konkrétnom území tvoria pracovné miesta a odvádzajú dane.  Zníženie by bolo prísne viazané na vozidlo, ktoré bolo vedené v mýtnom systéme a za ktoré bolo reálne aj mýto odvedené.

 

2. Žiadame, aby Ministerstvo PSVaR SR uzatvorilo s partnerským ministerstvom Rakúskej republiky dohodu  o uznávaní potvrdení o výške mzdy vyslaných pracovníkov. Podľa v súčasnosti platných predpisov v Rakúsku musí vyslaný zamestnanec s výkonom práce v Rakúsku podľa zákona o boji proti mzdovému a sociálnemu dumpingu č. 44/2016 mať pri sebe za účelom preukázania dodržania rakúskej minimálnej mzdy podľa kolektívnej zmluvy tzv. hlásenie o vyslaní (formulár ZKO 3), podklady o prihlásení do systému sociálneho zabezpečenia a mzdové listy preukazujúce výšku mzdy.

Prax je taká, že rakúske orgány v prípade, ak slovenský prepravca nevybaví vodiča vyslaného na výkon práce do Rakúska aj týmito dokladmi, ďalšiu jazdu mu zakážu až dovtedy, kým prepravca potrebné doklady vodičovi nedodá. Ide o zbytočné nabaľovanie administratívy na vodiča, ale aj zamestnávateľa.

Navrhujeme, aby sa slovenská strana v zmysle takto vyrokovanej dohody zaviazala, že bude vydávať potvrdenia jednotlivým prepravcom o tom, že títo spĺňajú podmienky stanovené európskymi právnymi predpismi (najmä smernicou č. 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb a inými nadväzujúcimi európskymi predpismi zamedzujúcimi mzdovému a sociálnemu dumpingu), ktoré by  rakúske úrady povinne akceptovali ako postačujúce doklady. Potvrdenia by mohol vydávať napr. Inšpektorát práce, ktorý má v kompetencii kontrolovať podmienky dodržiavania pracovnoprávnych predpisov u jednotlivých zamestnávateľov v SR. Tento by po vykonanom audite vydal potvrdenie konkrétnemu prepravcovi, resp. zamestnávateľovi vysielajúceho zamestnanca na výkon práce do Rakúska.

Následne by bolo vhodné uzavrieť obdobné dohody s ostatnými krajinami EÚ, ktoré kladú, alebo v budúcnosti budú klásť dodatočné administratívne povinnosti slovenským prepravcom v rámci voľného pohybu služieb v EÚ. V dlhodobejšom horizonte je možné uvedenú problematiku upraviť aj centrálne na úrovni Európskej komisie, ak by o to prejavili záujem ostatné krajiny EÚ.

 

3. Navrhujeme vyvolať rokovania medzi zástupcami MDPa T SR, UNAS, ČESMAD a MV SR k možnosti zaviesť obmedzené predchádzanie nákladnými vozidlami na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách. Podstatou týchto rokovaní by bolo vytypovať niektoré prehľadné úseky diaľnic a rýchlostných ciest, v ktorých by bolo možné predbiehať aj nákladnými vozidlami. Prípadne by toto povolenie mohlo byť obmedzené aj časovo tak, aby právo predbiehania nákladnými vozidlami bolo smerované do období zníženej premávky (napr. od 23.00 h do 5.00 h). Tieto úseky by sa vyznačili zvislým značením.

K tomuto by bolo nutné zmeniť ustanovenie § 35 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

„(3) Vodič motorového vozidla kategórie N, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg, alebo vodič jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7 500 kg, nesmie pri jazde po diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo, okrem prípadov, ak značka predchádzanie povoľuje.“

 

4) Pokuty za priestupky a správne delikty v zákone č. 474/2013 Z.z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení uvádza niektoré sadzby pokút neprimerane vysoké vzhľadom k porušeniu povinností vodičom alebo prevádzkovateľom vozidla. Neprimeranosť je najmä v tom, že v prípade prevádzkovateľa ide o objektívnu zodpovednosť za protizákonné konanie zamestnanca. Tento je primárnym porušovateľom predpisov, často konajúci aj proti príkazom zamestnávateľa a to najmä z nedbalosti. Prepravcovia sú v prípade porušenia povinností podľa § 28 ods. 5, pokutami vo výške 480,- € až 2000,- €, pričom reálnym následkom je rozdiel vo výbere mýta vo výške 0,- € alebo v prípade zlého nastavenia počtu náprav ide o rozdiel na mýte do 10 ,- €, niekedy aj v neprospech prepravcu. Navrhujeme, aby sa v takýchto prípadoch zrušili tieto drakonické sankcie porušujúce princíp proporcionality v trestaní a výška pokuty by sa odvíjala od násobku mýta, ktoré nebolo vybraté v správnej výške, alebo ktorého výber by bol týmto nesprávnym postupom reálne ohrozený.

Preto navrhujeme zmenu § 28 ods. 5 zákona č. 474/2013 Z.z.. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

„(5) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. e) sa uloží pokuta vo výške desaťnásobku rozdielu vo výbere mýta oproti výberu mýta vybratom pri riadnom nastavení a používaní palubnej jednotky.“

 

 

 

 

                                                                                                          -------------------------------

                                                                                                                      za UNAS

18.03.2017Copyright © 2014 UNAS - Únia Autodopravcov Slovenska
Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42111188, DIČ: 2023054682