Legislatíva

- Zákon 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

- Zákon 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

- Zákon 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

- Zákon 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikáciío výbere mýta

----- Vyhláška 476/2013 Z. z. - ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta

- Zákon 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov

- Zákon 93/2005 Z. z. o autoškolách

 

- SMERNICA 2003/59/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, ktorou sa mení
a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 a smernica Rady 91/439/EHS a zrušuje smernica Rady 76/914/EHSz 15.júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy

- VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/799 z 18. marca 2016, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na konštrukciu, skúšanie, montáž, prevádzku a opravu tachografov a ich komponentov
Copyright © 2014 UNAS - Únia Autodopravcov Slovenska
Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42111188, DIČ: 2023054682